Personvernerklæring – rekruttering

Behandling av personopplysninger ved rekruttering

Formålet med å samle inn personopplysninger om deg i rekrutteringsprosessen er å vurdere om du er en kvalifisert kandidat til en ledig stilling hos eSmiley.

Når du søker stilling hos oss, mottar og behandler vi en rekke personopplysninger om deg. Det gjør at vi er behandlingsansvarlige for de personopplysningene som vi behandler om deg.

Du finner våre kontaktopplysninger her:

eSmiley A/S
Richard Mortensens Vei 61
2300 København S
Tlf.: 70 26 55 55
Org.nr.: 31 158 907
info@esmiley.dk


I forbindelse med rekrutteringsprosessen behandler vi alminnelige personopplysninger om deg samt org.nr., men det kan også skje at vi behandler følsomme personopplysninger, f.eks. etnisk opprinnelse, religion, helseforhold, fagforeningsmessige tilhørighetsforhold, personlighetstest eller opplysninger om straffbare forhold.

 I denne teksten kan du lese mer om hvilke opplysninger vi behandler om deg når du søker en stilling hos oss.

Når vi mottaker din søknad

I rekrutteringsprosessen er det de personopplysningene som fremgår av din søknad, CV og andre medsendte dokumenter som blir registrert.

Det vil typisk være følgende opplysninger: Navn, adresse, fødselsdato, kjønn, telefonnummer, e-postadresse, ekteskapelig status, utdanning, karrierehistorikk, førerkortopplysninger og anbefalinger/referanser.

Vi kan også behandle opplysninger om deg som er innhentet fra annet hold, herunder fra tidligere arbeidsgivere i relasjon til din søknad eller fra våre egne søk og undersøkelser. I så fall informerer vi deg om dette. 

Vi registrerer de innsendte opplysningene i vårt rekrutterings- og personaladministrationssystem.

Vi vurderer søknaden

Vi vurderer spesifikt hver enkelt søkers kvalifikasjoner i forhold til den utlyste stillingen.

Når vi har lest søknadene, velger ut vi kandidater til ansettelsessamtale(r). De kandidatene som ikke er blitt innkalt til samtale, får beskjed om dette.

Når vi har valgt ut deg til ansettelsessamtale

I forbindelse med ansettelsessamtalene mottar vi ytterligere opplysninger om deg, som vi mottar fra deg eller fra annet hold, og noterer til bruk i det videre rekrutteringsforløpet.

Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger

Vi anvender personvernforordningens art. 6 nr. 1 bokstav b og 6 nr. 1 bokstav f som hjemmel, da det er snakk om personopplysninger som du selv har sendt til oss med henblikk på å bli ansatt, eller som vi har en berettiget interesse av å innhente og bruke i forbindelse med vurdering av din søknad og mulige ansettelse hos oss, jf. den danske personvernlovens § 12 nr. 1 og 2. I forbindelse med følsomme opplysninger er vår hjemmel personvernforordningens art. 9 nr. 2 bokstav b, jf. den danske personvernlovens § 7 nr. 1 og 2 samt § 12 nr. 1 og 2.

Oppbevaring og sletting

Hvis du får avslag, sletter vi de opplysningene vi har registrert om deg innen 3 måneder. Imidlertid sletter vi resultatet fra din personlighetstest straks etter at vi har gitt deg avslag.

Hvis du blir ansatt, skjuler vi de opplysningene som har vært en del av rekrutteringsprosessen, i din personalmappe.

Dine rettigheter

Etter lovgivningen i personvernforordningen og den danske personvernloven har du en rekke rettigheter.

Hvis du vil gjøre bruk av dine rettigheter, kan du kontakte oss.

Rett til å se opplysninger (innsynsrett), artikkel 15

Du har rett til at få innsyn i de opplysningene som vi behandler om deg, og en rekke ytterligere opplysninger. Adgangen til disse opplysningene kan imidlertid være begrenset av hensyn til vern av andre personers privatliv og frihetsrettigheter.

Rett til korrigering, artikkel 16

Du har rett til at få uriktige opplysninger om deg selv korrigert.

Rett til sletting, artikkel 17

I særlige tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg innen tidspunktet for vår alminnelige generelle sletting inntreffer.

Rett til begrensning av behandling, artikkel 18

Du har i visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset.

Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, må vi heretter bare behandle opplysningene – bortsett fra oppbevaring – med ditt samtykke, eller med henblikk på at rettskrav kan fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser. 

Rett til innsigelse, artikkel 21

Du har i visse tilfeller rett til å gjøre innsigelse mot vår ellers lovlige behandling av dine personopplysninger.

Rett til å overføre opplysninger (dataportabilitet), artikkel 20

Du har i visse tilfeller rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og få overført disse personopplysningene fra én behandlingsansvarlig til en annen uten hindring.

Du kan lese mer om dine rettigheter i det danske datatilsynets veiledning om de registrertes rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.dk.

Klage til det danske datatilsynet

Du har mulighet til å klage på vår behandling av dine personopplysninger til det danske datatilsynet. Du finner det danske datatilsynets kontaktopplysninger på det danske datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.