Veileder om sporbarhet for næringsmidler

Av Fagavdelingen ved eSmiley / /

Kravet om sporbarhet gjelder alle virksomheter i hele matkjeden. Mattilsynets veileder om sporbarhet av næringsmidler er et hjelpemiddel for virksomheter til å tolke ulike bestemmelser i regelverket, og skal derfor leses sammen med relevant regelverk.

Ansvarlig kjøkkenpersonell i virksomheten skal vite hvem de mottar næringsmiddel fra, og hvem de leverer det til.

I matlovsforskriften, jf. (EF) nr. 178/2002 artikkel 3 nr. 15 defineres sporbarhet som "Muligheten til å spore og følge et næringsmiddel, et fôr, et dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon eller et stoff som er bestemt til eller kan forventes å bli tilsatt næringsmidler eller fôr, gjennom alle ledd i produksjon, bearbeiding og distribusjon".

Kravet om sporbarhet gjelder alle virksomheter i hele matkjeden, og hensikten med kravet er å sikre muligheten til å tilbaketrekke mat som ikke er trygg. I veilederen er det en god oversikt over hvilke opplysninger virksomheter må dokumentere, se tabellen under.

Håndter uønskede hendelser med tilstrekkelig dokumentasjon.

Det er flere fordeler ved å dokumentere opplysninger om sporbarhet. Du vil være bedre rustet til å håndtere uønskede hendelser, som for eksempel tilfeller av matforgiftning. Ved en tilbaketrekking er det en stor fordel hvis du vet hvilke partier som må kastes og hvilke du kan beholde, du kan dermed redusere matsvinn, samt spare tid og penger. Dette krever midlertidig at du over tid sikrer nødvendige sporbarhetsopplysninger.

For å få oversikt over sporbarhet er dere som virksomhet avhengig av å ha systemer og interne rutiner hvor nødvendig dokumentasjon foreligger og er tilgjengelig til enhver tid.

Det er avgjørende at dokumentasjonen oppbevares samlet og oversiktlig, og ikke minst er tilgjengelig når Mattilsynet kommer på besøk. Nødvendig dokumentasjon kan være informasjon fra leverandører eller informasjon om varer virksomheten har solgt videre. Faktura eller fraktbrev gir ofte tilstrekkelig informasjon.

Matdonasjon.

Kravet til sporbarhet er akkurat det samme ved donasjon av næringsmidler. Ved mottak av mat, for eksempel til veldedighet, gjelder kravene i næringsmiddelverket og virksomheten må ha relevante opplysninger tilgjengelige til enhver tid. Kravet til dokumentasjon for næringsmidler er altså det samme om de selges eller doneres.

Digital IK-mat lagrer relevante opplysninger om sporing


eSmiley er svært opptatt av at våre kunder skal være i stand til å levere trygg mat, og vi anbefaler alle å lese veilederen til Mattilsynet. Vårt digitale IK-mat system gir deg mulighet til å registrere og arkivere alle nødvendige opplysninger dere trenger, og det kan også tilpasses ytterligere ved interne behov.

eSmiley arkiverer i tillegg alt din virksomhet registrerer av relevante sporbarhetsopplysninger. Du vil derfor til enhver tid kunne fremvise relevant informasjon ved eksterne revisjoner eller inspeksjoner.

Er du interessert i å vite mer om Digital IK-mat?

BOOK GRATIS DEMO

Er du i tvil om din virksomhet dokumenterer nødvendige opplysninger?

KONTAKT OSS 

 

 

 

Tags: Mattrygghet

Lignende artikler